• ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΙ

  Ἡ ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων

  Ὁ Ἀλέξανδρος κατανόησε τὸ πρόβλημα τῆς διαίρεσης, ἀλλὰ καὶ τὸ πλεονέκτημα τῆς ἕνωσης τῶν Ἑλλήνων. Συνένωσε τὸν ἑλληνικὸ κόσμο, δημιούργησε θεσμοὺς μὲ τεράστια σημασία ἀκόμη καὶ σήμερα.

  Περισσότερα εδώ

 • ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΙ

  Ἡ ἀνδρεία καὶ ἡ εὐφυΐα του

  Ἡ ἀνδρεία, ὁ ἀπαράμιλλος ἡρωϊσμός, ἡ χαρισματικὴ προσωπικότητα, ἡ αὐταπάρνηση, τὸ εὖρος καὶ ἡ ταχύτητα τοῦ πνεύματός του ἦταν μοναδικά, καὶ στὸ μέγεθος αὐτὸ δὲν παρουσιάστηκαν ποτὲ ξανὰ ἀπὸ ἕναν ἡγέτη, μιᾶς τόσο μεγάλης αὐτοκρατορίας.

  Περισσότερα εδώ

 • ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΙ

  Ἡ δημιουργία νέων πόλεων

  Ἡ δημιουργία νέων καὶ ὁλοκληρωμένων οἰκιστικῶν κέντρων ἀποτελεῖ μιὰ μεγάλη ἑλληνικὴ παράδοση, ποὺ κληροδοτήθηκε σὲ πολλοὺς λαούς. Ὁ Ἀλέξανδρος δημιούργησε πάνω ἀπὸ ἑβδομήντα νέες πόλεις.

  Περισσότερα εδώ

 • ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΙ

  Ἡ ἑλληνικὴ παιδεία

  Ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε πλήρη συνείδηση καὶ ἐπίγνωση τῆς συνεισφορᾶς του στὴν ἑλληνικὴ συνέχεια καὶ διαχρονικότητα. Ὁ ἴδιος μετέφερε τὰ γράμματα, τὸν πολιτισμό, τὸν ἑλληνικὸ τρόπο ζωῆς.

  Περισσότερα εδώ

 • ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΙ

  Ἡ θρησκευτικὴ πίστη καὶ τὰ βαθιὰ ἀνθρώπινα αἰσθήματα

  Ὁ Ἀλέξανδρος ἦταν ἕνας πιστὸς ἄνθρωπος, ποὺ ἀναγνώριζε τὴ δύναμη τοῦ θείου καὶ τὸν σεβασμὸ ποὺ πρέπει νὰ τοῦ δείχνει ὁ ἄνθρωπος. Σὲ κάθε ἀπόφαση ποὺ λάμβανε στὴν εἰρήνη καὶ στὸν πόλεμο πρῶτα σκεφτόταν καὶ μετὰ προσευχόταν.

  Περισσότερα εδώ

 • ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΙ

  Τὸ ἑλληνικὸ πολιτισμικὸ πρότυπο

  Ἡ ἐλευθερία, κυρίαρχο καὶ πρωταγωνιστικὸ σημεῖο τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ἡ ὁποία δημιουργήθηκε μέσα στὸ ἑλληνικὸ πολιτισμικὸ πρότυπο, τοποθετοῦνταν στὸ κέντρο τῆς πολιτικῆς τοῦ Ἀλέξανδρου.

  Περισσότερα εδώ

 • ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΙ

  Ἁγνὸς καὶ ἐγκρατής

  Ὁ Ἀλέξανδρος ὑπῆρξε σεμνὸς καὶ ἐγκρατής. Ὁ Πλούταρχος τὸν χαρακτηρίζει «ἄτρωτον ἐπιθυμίας», ἐνῷ ὁ Ἀρριανός γράφει πὼς ἦταν «ἐγκρατέστατος τῶν ἡδονῶν τοῦ σώματος» («Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις», 28,2).

  Περισσότερα εδώ

 • ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΙ

  Ἐκπολιτισμὸς τῶν λαῶν τῆς Ἀνατολῆς

  Ὅταν ὁ Ἀλέξανδρος βάδιζε πρὸς τὴν Ἀνατολή, ἔνιωθε πὼς ἔχει νὰ προσφέρει στοὺς ἀνθρώπους της ἕνα πανανθρώπινο ὅραμα ζωῆς. Τὸ ὅραμα αὐτὸ ἀπέρρεε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία, τή μοναδικὴ παιδεία μὲ τὴν ἀνυπέρβλητη πνευματικότητα καὶ ὑπερβατικότητα.

  Περισσότερα εδώ

 • ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΙ

  Οἱ στρατηγικὲς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ὡς πηγὴ ἔμπνευσης

  Ἐπηρέασε καὶ ἐνέπνευσε μὲ τὰ κατορθώματά του πάρα πολλοὺς πολιτικοὺς καὶ στρατιωτικοὺς ἀρχηγούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸν Πομπήιο, τὸν Ἰούλιο Καίσαρα, τὸν Μάρκο Ἀντώνιο, τὸν Ὀκταβιανὸ Αὔγουστο…

  Περισσότερα εδώ

ΖΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ